Wat is de zin van het leven?

Download het gratis boek: «Waarom het de moeite waard is, christen te zijn». Wanneer je wilt, kun je via info@nograzie.net contact met ons opnemen.

«Alles is zinloos» zeg ik je als de meest wijze man, die ooit op aarde geleefd heeft. Wat blijft er uiteindelijk over van alles, waar jij je vandaag zo voor afmat? Wat blijft er over, nadat je al je doelen bereikt hebt? Als meest succesvolle mens, die er ooit geweest is, beweer ik, dat je jezelf aan het einde van je loopbaan, wanneer je al je doelen bereikt hebt, leeg zult voelen. Je zult vaststellen, dat alles, waarvoor je gestreden hebt en waar je al je tijd en energie voor ingezet hebt, voor niets is geweest. Heb je dat al eens meegemaakt? De generatie van je grootouders is voorbijgegaan … die van je ouders zal spoedig voorbij zijn. … en je eigen generatie zal ook niet lang meer blijven. Zoals de zon elke dag haar loop herhaalt, zo doen ook de elementen steeds weer hetzelfde: De rivier stroomt onophoudelijk naar de zee, de wind waait altijd weer van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden.

ALLES BLIJFT TRAGISCH GENOEG ONVERANDERD.

Wat je vandaag verbaast en je belangstelling wekt, zal het slechts voor een ogenblik doen. Kun je beweren, dat er wat nieuws is, waarvoor het werkelijk de moeite waard is, om voor te leven? Van alles, wat je opbouwt, zal niets overblijven, wat je werkelijk nodig hebt. Ik was degene, die meer macht had dan alle anderen. Ik sloeg alles gade en probeerde alles uit, wat het leven te bieden had, en moest vaststellen, dat alles nutteloos, zinloos, onbelangrijk is. Vervolgens zei ik tegen mezelf: «…macht is niet, wat mij interesseert. Geld is niet, wat tevredenheid geeft». Dus spande ik mij in, wijs te zijn. Ik werd wijs en heb naar een doel voor mijn leven gezocht, maar ook dat bleek nutteloos: Niets heeft zin, want hoe meer je weet, des te meer zal je er onder lijden. Toen zei ik tegen mezelf: «Nu zal ik er op los leven!» en deed alles, waar ik zin in had. Ik lachte en verdronk mijn problemen in de alcohol, ik hield geen rekening met grenzen. Maar de problemen laten zich niet verdrinken, omdat ze heel goed kunnen «zwemmen» en helaas weer aan de oppervlakte komen. Ik schafte mij alles aan, wat men zich maar wensen kan, ik nam alles tot mij, wat mijn ogen fascineerden, en toch vond ik daar geen bevrediging in. Ik zei tegen mezelf: «Tenslotte gaat het met de meest succesvolle net als met de allerarmste. Waarvoor spannen de manager en de zakenman zich eigenlijk in?» Ik begon het leven te haten, omdat ik vreesde, dat na mij een ander zou komen, die alles wat ik opgebouwd had, zou verkwisten. Met deze gedachte verloor ik de elke hoop voor de toekomst. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor Zijn aangezicht vreze. Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is. Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste het onrecht; en de plaats der gerechtigheid: daar heerste het onrecht. Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd. Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alles gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal?

Prediker 3:1-22

Afsluitend zeg ik: «Lieve God, want dat is de zin van het leven; dat is het Alles voor de mensen en in Hem heeft alles een zin». Ik ben tot de conclusie gekomen, dat het slechts op deze wijze de moeite waard is om te leven. Uw koning Salomo God zegt: «…Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik, de Here, ben uw God

Download het gratis boek: «Waarom het de moeite waard is, christen te zijn». Wanneer je wilt, kun je via info@nograzie.net contact met ons opnemen.